GESCHIEDENIS

NOMI is een levendige tennisclub in Sneek opgericht op 16 juli 1928. Met zo’n 500 leden waaronder veel gezinnen, zijn we een tennisvereniging met betrokken leden in een groene omgeving aan de rondweg van Sneek. In 2020 heeft onze huidige kantine een grote verbouwing ondergaan met een prachtig eindresultaat. Een gezellig onderkomen waar je na de wedstrijd/training nog even na kunt genieten onder het genot van een drankje/hapje. 

Betonbanen bij het zwembad
In 1928 werd onder voorzitterschap van de H.A. Vis een tennisclub opgericht. Dit gebeuren vond plaats in café Piso (gelegen aan hoek Parkstraat/Dr. Boumaweg). Er werd een fraaie prijs beloofd voor diegene die de beste naam kon verzinnen voor de nieuwe club. Het werd uiteindelijk NOMI. De betekenis is niet met zekerheid te achterhalen. Tot op heden nemen we aan dat de naam Naar Ontspanning Met Inspanning betekent, maar ook wordt wel beweerd dat het NOoit MIs zou zijn.

I
n 1928 is gestart met 1 baan en was aanvankelijk een gravelbaan. Dat was in die tijd een luxe, want de andere vereniging in Sneek tenniste op betontegels. In 1932 werd er aan ledenwerving gedaan en succesvol, want in datzelfde jaar werd er op de jaarvergadering aan het bestuur gevraagd te onderhandelen voor een tweede tennisbaan. In 1933 was deze tweede baan een feit. De gravelbaan werd vervangen door beton, omdat het onderhoud van de gravelbaan te duur was. Samen met RANG (ook een tennisvereniging) werd deze tweede baan ingehuurd. Een onderlinge competitie werd gehouden in dat jaar met na afloop een feeërieke lampionverlichte prijsuitreiking.

De leden van NOMI waren niet katholiek en behoorden tot de middenstand, of waren leraar of ambtenaar. Namen uit die tijd zijn Melai, Monsma, Verbruggen, Tjallema, Ferwerda, Zandstra. RANG, die dus ook gebruik maakte van de baan, was de katholieke club en bestond uit vooraanstaande middenstanders en anderen, zoals Lampe, Brenninkmeijer, Abeln, Brandsma, Hanenburg, De Vries (Tonnema), Van Bottenburg (advocaat). Het financiële plaatje zag er toen natuurlijk anders uit dan nu. In 1933 waren de inkomsten van de penningmeester 368,44 guldens en uitgaven 339,53 guldens.

Tennis in oorlogstijd
Met de oorlog voor ogen werd in 1939 een 'ballennood' voor de zomer verwacht. Aan de leden werd gevraagd om zoveel mogelijk tweedehands ballen te bemachtigen. In dat jaar werden de kampioenschappen met slechts drie ballen gespeeld. Aan de competitie werd dat jaar niet deelgenomen en geen wedstrijden vastgesteld vanwege de onzekere tijdsomstandigheden. In 1941 werd NOMI verplicht lid te zijn en blijven van de bond. Er moest een ledenlijst, samenstelling van het bestuur en financieel overzicht worden opgestuurd naar Den Haag. Een prettige bijkomstigheid was dat er aan NOMI twee dozijn ballen en een paar tennisschoenen werd verstrekt. Er werd dat jaar vrij veel getennist.

In 1945 was het ballentekort zo groot, dat tennissen bijna niet meer mogelijk was. Door enkele restantjes privé ballen en de tussenkomst van de Canadezen, was het soms mogelijk om de tennissport te beoefenen. De Sneeker kampioenschappen van dat jaar hadden een geanimeerd verloop, dankzij de deelname van een aantal Canadezen, die geen prijzen wisten te bemachtigen. Na afloop van de wedstrijden werd het 10-jarig bestaan van de Sneeker kampioenschappen gevierd in café Piso.

In 1946 kwam er een verzoek van de tennisclub Ready binnen, om zich te combineren met NOMI om zo over meer speeltijd te beschikken en het Sneeker tennisniveau op te voeren. Tijdens de ledenvergadering was iedereen afwijzend tegenover dit verzoek, zodat het van de hand gewezen werd. Besloten werd om weer aan de competitie mee te doen met een team. In 1947, toen ballen en rackets weer redelijk verkrijgbaar waren (tennisschoenen nog niet), werden netten opgehangen. Ook de afrastering moest vernieuwd worden, maar hiervoor was te weinig geld in kas. Het bestuur was genoodzaakt een contributieverhoging in het vooruitzicht te stellen.

Een advertentie in de lokale krant van 1947 had als resultaat 7 nieuwe kandidaat-leden. Het woord kandidaat is op zijn plaats, want in die tijd moest stemming plaatsvinden voor nieuwe leden. Gelukkig werden alle kandidaat-leden aangenomen en kwam het ledenaantal op 34 personen. In dit jaar werd aan de competitie deelgenomen en speelden het NOMI team tegen Ready Harlingen, Ready Leeuwarden en De Vliegende Bal Sneek. Een grote vooruitgang op de baan was de aanleg van de waterleiding. In het jaar 1947 nam voorzitter de heer H.A. Vis afscheid van de vereniging en werd tot erelid benoemt. Zijn opvolger was de heer W. Smit.

Fusie NOMI en Ready
Op 25 januari 1949 was er bij Restaurant Onder de Linden een gecombineerde ledenvergadering van NOMI en Ready om te komen tot een fusie. Door deze fusie stegen het ledenaantal naar 43 personen en werd de contributie op 20 guldens per persoon of 32,50 guldens per echtpaar gesteld. In datzelfde jaar werd een tafeltennisclub opgericht met de bedoeling om leden in de winter ook met elkaar te verbinden. Twee jaar later ging deze club ter ziele. Op 16 december 1949 werd in café Kingma een verzoek behandeld van Boemerang om de 12 leden ook aan te laten sluiten bij NOMI. Boemerang was een onderafdeling van De Vliegende Bal. Zij werden allen aangenomen. In 1950 steeg het aantal leden tot 51 senioren en 18 junioren. Ook werd er les gegeven aan de jeugd door de heer Koning uit Leeuwarden en ook enige ouderen namen privéles.

Op 16 november 1951 was er een vergadering van het bestuur en het jeugdbestuur. Voorzitter van dit jeugdbestuur was Rudi Tjallema. In deze vergadering werden de speeltijden voor de jeugd besproken en bepaald. Na deze vergadering was er een ALV met bestuursverkiezing. Het gehele bestuur trad af en de nieuwe voorzitter werd de heer H. Dijkhuis. Tijdens zijn eerste buitengewone ALV werd het ballotage-reglement verscherpt.

In 1953 werd het 25-jarig jubileum gevierd in de toneelzaal van Hotel Hanenburg. De heer Schuil zat achter de piano en enige leden traden op. De NOMI-girls, de gymnaste, de huwelijksautomaat en de kleine man traden op. Er was keuze genoeg. Het bestuur werd verzocht contact te zoeken van de Raad van Commissarissen om van de betonbanen gravelbanen te maken.

Lankhorst-baan
Verhaal volgt....

Nieuwe tennisbanen
Verhaal volgt...

Zuider Sportpark
Verhaal volgt...

Fusie NOMI en Rang een feit
Verhaal volgt...

Clubblad
Verhaal volgt...

Een nieuw tennispark
Verhaal volgt...

Sneker archtitect
Verhaal volgt...

Smash 1968 - 1980
Verhaal volgt...


OVER ONS Overzicht