ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het gebruik van de tennishal van NOMI te Sneek

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het gebruik van de tennishal van NOMI te Sneek

01. Het gebruik van de banen is slechts toegestaan na toewijzing door de daarvoor gemachtigde van het bestuur van NOMI en na betaling van de verschuldigde baanhuur.

02. Het is uitsluitend toegestaan op schone tennisschoenen met zgn. non-marking zolen de hal te betreden.

03. Gebruikers van de hal dienen zich te houden aan de algemene regels zoals die door het bestuur van NOMI worden aangegeven.

04. NOMI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van of schade aan uw persoonlijke eigendommen.

05. De gebruikers van de tennishal vrijwaren NOMI voor welk verhaal of welke claim dan ook vanwege lichamelijk letsel of ongemak opgedaan tijdens het gebruik van de hal, ongeacht de oorzaak hiervan.

06. Abonnementen dienen uiterlijk 1 september voorafgaand aan het betreffende winter- seizoen te zijn betaald.

07. Wijzigingen in de abonnementsprijs worden telkens vóór 1 mei, voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen, bekend gemaakt.

08. Verlenging van winterabonnementen geschiedt stilzwijgend. Opzegging hiervan dient men vóór 1 juni, voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen, schriftelijk of per e-mail door te geven aan de halcommissie. Het staat de halcommissie vrij om indien wenselijke kleine wijzigingen aan te brengen in de start- en eindtijden.

09. In verband met bepaalde evenementen kan NOMI over de u toebedeelde uren moeten beschikken. U wordt dan altijd in de gelegenheid gesteld de gederfde speeluren op een nader te bepalen tijdstip in te halen.

10. Mocht u een keer onverhoopt geen gebruik maken van de door u gehuurde baan (banen), wilt u dit dan i.v.m. eventuele kantinebezetting tijdig doorgeven aan de kantinedienst (413197) of aan de halcommissie (tennishal@nomi-sneek.nl).

11. Het is niet toegestaan zonder toestemming van NOMI een gehuurde baan over te dragen aan iemand anders. 

TENNISHAL Overzicht