Huishoudelijk Reglement

 

Algemeen

 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam NOMI (“Naar Ontspanning Met Inspanning”) en is opgericht op 28 juli 1928 te Sneek. Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken over de vereniging is daarmee bedoeld NOMI.

 

Rechten en verplichtingen van de leden

 

Artikel 2

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.

 

Artikel 3

Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld, te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

 

Artikel 4

In een eventueel tekort van de vereniging kan krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering door een hoofdelijke omslag worden voorzien.

 

Artikel 5

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Deelname aan wedstrijden, oefeningen en andere evenementen gebeurt op eigen risico. Noch (organen van) de vereniging, noch zij die bij de organisatie of uitvoering daarvan zijn betrokken, zullen aansprakelijk zijn voor schade welke direct of indirect volgen uit deelname.

Artikel 6

Leden zijn verplicht om adreswijzigingen binnen 8 dagen bij het secretariaat en/of ledenadministratie  te melden.
 

Artikel 7

De leden worden geacht  bekend te zijn met alle mededelingen die door of namens het bestuur worden gepubliceerd. Een specifieke bepaling is het vervullen van kantinediensten. Van elk senior lid wordt verwacht dat hij of zij minimaal 1 keer per jaar een kantine dienst vervult. Het is mogelijk om dit per jaar af te kopen. Als men deze verplichting niet nakomt, is het bestuur bevoegd om na onderzoek van de reden van het niet nakomen een boete op te leggen. De bedragen van de afkoopsom en de boete worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

 

Vergaderingen

 

Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 9

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

Artikel 10

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 11

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 12

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

 

Artikel 13

De algemene ledenvergadering kan het bestuur dispensatie verlenen om af te wijken van de voorschriften van dit huishoudelijk reglement en van andere gemaakte en eventueel te maken bepalingen, ongeacht het op die datum ingeschreven aantal stemgerechtigde leden op die vergadering aanwezig.

 

Commissies

 

Artikel 14

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 15

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

Artikel 16

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

 

Artikel 17

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

  1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
  2. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
  3. het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;
  4. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
  5. het toelaten van introducé(e)s.

 

 Besluitvorming

 

Artikel 18

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

 

Artikel 19

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

 

Artikel 20

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

 

Artikel 21

Een stemming mag niet tot doel hebben uit te maken welke van 2 of meer voorstellen het meest verkieslijk is. De voorzitter maakt uit welk voorstel het meest belangrijk is, waarna dit voorstel het eerst in stemming wordt gebracht. Bij gelijke strekking wordt het eerst gestemd over het eerst ingediende voorstel.

 

Artikel 22

Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in stemming.

 

Bestuur

Artikel 23

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend, leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 24

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 25

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 26

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op * euro

 

Artikel 27

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
  2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

 

Artikel 28

Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement en van alle door de algemene ledenvergadering genomen besluiten.

 

Artikel 29

Het bestuur is bevoegd in elk spoedeisend en onvoorzien geval op te treden en legt zonodig van zijn handelingen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering verantwoording af.

 

Artikel 30

Als de penningmeester tussentijds aftreedt is hij verplicht de kaskommissie in staat te stellen de boekhouding van de vereniging te controleren. Eerst na akkoordbevinding wordt hij van zijn verantwoordelijkheden ontheven, na alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging aan het bestuur te hebben overgedragen. Een en ander moet binnen 3 weken na de datum van zijn bedanken gebeuren.

 

Artikel 31

Als in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid wil aftreden is hij verplicht van zijn voornemen ten minste 3 weken van te voren kennis te geven aan de voorzitter. De voorzitter zelf dient hiervan kennis te geven aan de secretaris.

  

Aanmeldingsformulier

 

Artikel 32

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.  

 

Archief van de vereniging

 

Artikel 33

Het archief van de vereniging kan zowel in digitale als niet-digitale vorm worden bewaard. Het bevat, naast de wettelijke verplichte documenten, een relevante selectie van voor de vereniging kenmerkende stukken, mede ten einde een historisch overzicht op te bouwen.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 34

De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de in dit huishoudelijk reglement vervatte bepalingen.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

Artikel 35

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

 

Artikel 36

Is een artikel in het huishoudelijk reglement voor meer dan één uitleg vatbaar en/of zijn er gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, doet het bestuur uitspraak en zal in het vervolg naar de beslissing van het bestuur gehandeld worden, tenzij de algemene ledenvergadering daar anders over oordeelt.

 

Artikel 37

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 22 februari 2016.